Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els manuals de gestió

Els manuals de gestió

Bones pràctiques per a la gestió d'hàbitats

Alzinar

Alzinar

La gestió integral per a la conservació dels espais naturals implica desenvolupar projectes de gestió activa dels hàbitats, encaminats a incrementar la seva estabilitat, maduresa i diversitat, i reduir la fragilitat davant de possibles pertorbacions. Aquest tipus de gestió global implica intervenir en el conjunt d'aspectes que incideixen en la dinàmica de cada tipus d'hàbitat, des dels estrictament biològics i ecològics, fins als de tipus social i econòmic. En aquest sentit, les línies d'actuació que emanen de les directives europees de conservació, i que s'han de concretar en breu en l'establiment de la Xarxa Natura 2000, obliguen a gestionar els espais d'aquesta xarxa i, en concret, els hàbitats d'interès comunitari, de forma que s'asseguri a llarg termini la millora del seu estat de conservació.

En el panorama actual de la planificació en els espais protegits, la gestió habitual acostuma a ser molt sectorial (exclusivament naturalística, forestal, productiva o social), de forma que l'enfocament d'una gestió integral precisa d'una anàlisi prèvia dels factors i agents que intervenen, per tal de proposar la millor gestió en funció dels objectius que es plantegin en cada cas. Per això, en el marc del conveni es redactaran uns manuals de gestió integral dels principals hàbitats dels espais protegits que incorporaran tots els aspectes que incideixen en el seu estat de conservació i proposaran les línies bàsiques de gestió en el marc de les directives esmentades.

A més de servir estrictament per a l'execució de les actuacions de gestió emmarcades en el present conveni, els manuals es plantegen com a referent general per a la gestió dels sistemes naturals, aplicable en qualsevol espai. En la seva elaboració participen els principals experts en cadascun dels camps de coneixement implicats, així com les persones i institucions amb experiència pràctica en aquestes línies d'actuació, i des de la Diputació de Barcelona es porta a terme la coordinació dels manuals.

S'elaboren els quatre primers manuals que recull el conveni, en concret els corresponents a la gestió dels espais fluvials, dels alzinars, de les pinedes de pi blanc i de les pinedes de pinassa.

A tal efecte, s'han signat els següents convenis de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els grups d'experts per a la redacció dels manuals tècnics.

Per a l'elaboració del manual de gestió dels alzinars, de les pinedes de pi blanc i de les pinedes de pinassa:

  • Conveni de col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), per a la coordinació general dels manuals.
  • Conveni de col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), per a la redacció de la part corresponent a usos i activitats.
  • Conveni de col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), per a la redacció de la part corresponent a dinàmica forestal.
  • Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Equip de Biologia de la Conservació, del Departament de Biologia Animal), per a la redacció de la part corresponent a fauna.
  • Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Departament de Botànica), per a la redacció de la part corresponent a flora i vegetació.
  • Conveni de col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), per a la redacció de la part corresponent a actuacions de conservació.

Per a l'elaboració del manual de gestió dels espais fluvials:

  • Conveni de col·laboració amb el Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.