Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » L'impacte social

L'impacte social

La inserció al món laboral de col·lectius en risc d'exclusió social

Treballs de reforestació

Treballs de reforestació

Un dels objectius bàsics del Conveni és la participació directa en els projectes a executar d'entitats o empreses que treballin amb col·lectius en risc d'exclusió social. La participació de les Empreses d'Inserció (EI) i els Centres Especials de Treball (CET) s'ha plantejat de dues maneres: les entitats més especialitzades executen directament i de forma individual els projectes que estan al seu abast, i les entitats amb menor capacitat de treball, o falta d'experiència en aquest sector, treballen de forma conjunta amb empreses especialitzades, establint acords de col·laboració per fixar quins treballs executa cada una de les parts. Aquesta combinació està funcionant de forma molt satisfactòria i també permet complir una segona funció: relacionar les entitats d'inserció amb el món laboral on els seus treballadors podran optar a trobar un lloc de treball un cop complert el seu itinerari d'inserció.

Per a la realització dels projectes inclosos en els quatre primers anys del Conveni (2006 - 2009) hauran participat un total de 20 entitats d'inserció social, distribuïdes entre 9 empreses d'inserció i 11 centres especials de treball, amb la intervenció directa de més de 550 persones de col·lectius en risc d'exclusió social, de tipologies diverses: reclusos de tercer grau, exdrogoaddictes, discapacitats psíquics i físics, etc.

També és important posar de manifest que, a partir del segon programa de treball (2007), aquestes entitats d'inserció social col·laboren en gairebé la totalitat dels projectes executats, evidenciant que s'està donant una especialització d'aquestes entitats en el sector de treball del medi natural i que, per tant, cada cop estan més preparades per intervenir en la materialització dels treballs planificats.

L'evolució durant els 4 primers anys del Conveni de la participació d'entitats d'inserció, es detalla a la taula 1, posant-se de manifest dues coses: a) la consolidació de les entitats d'inserció en aquest sector (amb una participació creixent en el programa); i b) el bon resultat de les col·laboracions impulsades entre entitats i empreses especialitzades.

Taula 1. Resum dels aspectes socials dels 4 primers anys (2006 - 2009) del Conveni de col·laboració entre l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona

  

Programa 2005/06

Programa 2006/07

Programa 2007/08

Programa 2008/09

Nombre d'empreses d'inserció (EI) o centres especials de treball (CET) que han participat:

7

16

15

20

Nombre de col·laboracions entre empreses especialitzades (EE) i EI o CET:

3

8

10

13

 

Òbviament, aquest increment de participació es tradueix amb un major nombre de persones amb dificultats d'inserció que han passat a través de les empreses d'inserció i els centres especials de treball en aquest programa, estimant-se que, un cop finalitzats els treballs del Programa 2008-09, hauran participat 558 persones (taula 2).

 

Taula 2. Resum del nombre de persones amb dificultats d'inserció que han participat en els 4 primers anys (2006 - 2009) del Conveni de col·laboració entre l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona

 

Programa 2005/06

Programa 2006/07

Programa 2007/08

Programa 2008/09

Total

Número de treballadors de col·lectius de risc d'exclusió que participen en el Programa:

81

150

167

160

558

 

Les entitats participants també són les responsables d'efectuar el seguiment social i dels itineraris d'inserció del personal de l'entitat que intervingui en l'execució dels projectes. En finalitzar les obres o treballs, les entitats lliuren a l'Obra Social "la Caixa" i a la Diputació de Barcelona un informe detallat dels resultats obtinguts des del punt de vista de la inserció sociolaboral dels treballadors, així com una valoració individualitzada dels beneficis socials que ha representat per al col·lectiu implicat i unes observacions de les possibles millores en el camp sociolaboral a aplicar en l'execució de projectes posteriors