Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Altres » Projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els Parcs del Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera a la Tordera.

Projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els Parcs del Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera a la Tordera.

Estat inicial del bosc de ribera en galeria en bon estat de conservació. Juliol 2019

Objectius:

Millora de la connectivitat ecològica entre els Parcs del Montseny i del Montnegre a través de la Tordera.

Millora de l’hàbitat del bosc de ribera i la seva biodiversitat.

Potenciar els boscos autòctons i controlar les espècies invasores.


Actuacions previstes:


Realitzar una recollida prèvia de deixalles.

Realitzar treballs de millora forestal dels boscos joves i adults.

Realitzar estassades de manteniment d’herbassars i matollars.

Fer plantacions complementàries amb espècies ripàries

Potenciar espècies protegides o singulars: verns i al·locs.

Controlar espècies invasores.

El bosc de ribera està format per una barreja de plantacions de plàtans, pollancres i canyars amb bosquets de vernedes, salzedes i omedes pròpies d’aquests ambients, així com herbassars i matollars. El tram de bosc de ribera que travessa el municipi de Sant Celoni té un elevat potencial de recuperar els seus valors naturals per ser un curs d’aigua permanent, estar lliure de grans infraestructures, haver-hi continuïtat de l’hàbitat ripari i tenir espai físic (amplada) suficient. El bosc existent actualment és fruit de l’aprofitament antic de fusta de creixement ràpid amb plantacions de pollancres i plàtans, i amb espais que antigament es devien sembrar o pasturar. L’evolució natural de les darreres dècades fruit de la no gestió ha donat lloc als boscos que hi trobem actualment. L’orientació d’aquests boscos que demanda la societat actual va més dirigida a recuperar els valors naturals i les funcions com a sistema natural (com a hàbitat natural i connector biològic), i més en un entorn proper a les zones urbanes i enmig de dos espais naturals protegits. Les actuacions que es proposen han d’anar encaminades a mantenir el bosc en galeria, potenciar els boscos autòctons i augmentar la diversitat d’ambients i, a més, d’una manera progressiva. Es tindrà especial cura en potenciar la verneda, un dels hàbitats menys representats en tot aquest tram per l’existència d’antigues plantacions fins a la llera del riu. La finalitat última és la de realitzar una actuació model i exemplificant de millora del bosc de ribera per tal de donar a conèixer i valoritzar les seves funcions ecològiques.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora de la infraestructura verda local

Els ecosistemes naturals i seminaturals poden proporcionar beneficis per a les persones afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural més estable i actuar en la línia de diversificar, incrementar i optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes.

Descripció tècnica

Data d'inici: 10/12/2020
Data de finalització: 31/03/2021
Espais naturals: Altres
Municipis: Sant Celoni
Unitats de treball: 15,02
Inversió econòmica: 39.938,64 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Agrupació Forestal del Montnegre i Corredor SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies