Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Gestió integral dels àmbits de ribera

Gestió integral dels àmbits de ribera

Recuperació de la bassa de Can Marquès (riera de Pineda). Estat abans dels treballs. Juny 2011

Objectius:

Ordenar els recursos naturals de les valls de Pineda, Ramió, Fuirosos i Olzinelles

Millorar els recursos hidrològics de les rieres de Pineda, Ramió, Fuirosos i Olzinelles

Millorar la biodiversitat a la planes al•luvials de les quatre valls, potenciant l’agricultura, la ramaderia i els valors paisatgístics i socials

Potenciar els espais de ribera com a zones de lluita passiva contra els incendis forestals

Ordenar els recursos socials del sector culminant del Montnegre – Corredor

Millorar i recuperar espais oberts del parc (antigues zones de pastura i conreu)

Actuacions previstes:

Millora dels hàbitats fluvials: treballs silvícoles de millora del bosc de ribera existent i potenciació del mateix mitjançant plantacions d’espècies pròpies de les rieres del parc

Estassar, llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats

Realitzar treballs forestals: reconversió a pastures, creació de zones adevesades, aclarides, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals

Eliminar espècies invasores com la canya i l’acàcia, i substituir-les mitjançant plantació per espècies pròpies del bosc de ribera

Realitzar treballs de restauració de basses, fonts i altres punts d’interés

Ordenar els usos públics de l’àmbit del sector carener del Montnegre: correcció de processos erosius i instal.lació de senyalització

Els accelerats canvis socioeconòmics que està experimentant el país a les darreres dècades, han afectat negativament els entorns rurals i en concret a les Valls de Fuirosos, Ramió i Olzinelles. L’abandonament dels sectors primaris (agricultura, ramaderia i boscos) per la seva escassa rendibilitat, ha comportat l’increment de zones ermes i abandonades, així com la substitució de les variades alternatives de conreu tradicionals per plantacions uniformes d’arbres de creixement ràpid.

Les valls estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica i s’està incrementant el risc d’incendis forestals en aquests espais. A més, les plantacions d’arbrat de gran exigència hídrica a l’època d’estiu, afegit a l’alta densitat de les masses forestals amb un sotabosc molt espès, acaben afectant dràsticament al cabal de la riera.

La desaparició d’espais oberts conreats també va lligada a la desaparició dels ramats de pastura que indirectament realitzaven una gran tasca de manteniment del sotabosc i de prevenció d’incendis forestals.

El projecte “Gestió integral dels àmbits de ribera” s’ajusta als objectius de manteniment d’hàbitats oberts, millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis, millora dels espais fluvials i formacions de ribera i restauració d’àrees degradades, definits al Conveni, i preveu una intervenció integral sobre l’estructura i la dinàmica dels àmbits de ribera i les zones humides, per tal de restaurar el cicle de l’aigua i millorar la qualitat i diversitat dels hàbitats.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2011
Data de finalització: 31/12/2011
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Fogars de la Selva, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera
Unitats de treball: 45,80 ut
Inversió econòmica: 186.306,85 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Excavacions Rossell

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies