Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Ordenació i gestió dels boscos i hàbitats de ribera (valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles) i del Sector Culminant del parc (fase 1)

Ordenació i gestió dels boscos i hàbitats de ribera (valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles) i del Sector Culminant del parc (fase 1)

Plantacions d’insignis a la vall de Fuirosos abans de la tallada final i recuperació de pastures. Novembre 2010

Objectius:

Ordenar els recursos naturals de les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles

Millorar els recursos hidrològics de les rieres de Ramió, Fuirosos i Olzinelles

Millorar la biodiversitat a la planes al•luvials de les tres valls, potenciant l’agricultura, la ramaderia i els valors paisatgístics i socials

Potenciar els espais de ribera com a zones de lluita passiva contra els incendis
Forestals

Ordenar els recursos socials del sector culminant del Montnegre – Corredor.

Actuacions previstes:

Millora dels hàbitats fluvials: treballs silvícoles de millora del bosc de ribera existent

Estassar, llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats

Realitzar treballs forestals: reconversió a pastures, creació de zones adevesades, aclarides, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals

Eliminar espècies invasores com la canya i l’acàcia, i substituir-les mitjançant plantació per espècies pròpies del bosc de ribera

Realitzar treballs de restauració de basses, fonts i altres punts d’interés

Ordenar els usos públics de l’àmbit del sector carener del Montnegre: construcció d’un mirador, d’un dipòsit d’aigua i d’abeuradors pel ramat
Els accelerats canvis socioeconòmics que està experimentant el país a les darreres dècades, han afectat negativament els entorns rurals i en concret a les Valls de Fuirosos, Ramió i Olzinelles.

L’abandonament dels sectors primaris (agricultura, ramaderia i boscos) per la seva escassa rendibilitat, ha comportat l’increment de zones ermes i abandonades, així com la substitució de les variades alternatives de conreu tradicionals per plantacions uniformes d’arbres de creixement ràpid.

Les valls estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica i s’està incrementant el risc d’incendis forestals en aquests espais. A més, les plantacions d’arbrat de gran exigència hídrica a l’època d’estiu, afegit a l’alta densitat de les masses forestals amb un sotabosc molt espès, acaben afectant dràsticament al cabal de la riera.

La desaparició d’espais oberts conreats també va lligada a la desaparició dels ramats de pastura que indirectament realitzaven una gran tasca de manteniment del sotabosc i de prevenció d’incendis forestals.

Per recuperar aquests espais s’estan desenvolupant les actuacions previstes al Plans Directors de les valls d’Olzinelles, Ramió i Fuirosos.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2010
Data de finalització: 31/07/2011
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Fogars de la Selva, Sant Celoni, Tordera
Unitats de treball: 30,00 ha
Inversió econòmica: 211.918,06 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Excavacions Rossell

Empresa/es d'inserció social

Associació Montseny Guilleries

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies