Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Realització d'obres de restauració de talussos i construcció d'obres de fàbrica a la riera de la Vall d'Horta al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Realització d'obres de restauració de talussos i construcció d'obres de fàbrica a la riera de la Vall d'Horta al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Restauració de preses per a la retenció d’aigua. Gener 2006

Objectius:
Ordenar el territori afectat per l’incendi de 2003 en zones forestals, de conreu i de pastura.
Minimitzar els efectes perjudicials de la pluja, sobretot quan aquesta té caràcter torrencial, sobre el terreny desproveït de vegetació, a fi i efecte d’evitar, en la mesura del possible, pèrdues de sòl i l’abocament de cendres als torrents.
Facilitar i, en el seu cas, ajudar que la coberta vegetal es regeneri en condicions òptimes, amb la finalitat de poder gaudir dels seus beneficis al més aviat possible (protecció contra l’erosió, productes forestals, caça, lleure, etc.).
Afavorir la regeneració i estabilització del medi aquàtic i restaurar els hàbitats forestals.

Actuacions:
Després de l’incendi de Sant Llorenç de 2003, que va afectar a part de la Vall d’Horta, és necessari realitzar obres de restauració i manteniment amb l’objectiu d’estabilitzar els talussos de la riera d’Horta i millorar els passos per creuar amb construcció d’obres de fàbrica.
Tala i retirada dels peus cremats d’alzines, roures i d’altres espècies arbòries i arbustives que regeneren de soca, per tal d’afavorir el seu rebrot.
Creació de barreres de contenció amb els troncs dels arbres cremats que no tinguin valor comercial i que, per tant, no siguin desemboscats. La distribució d’aquestes barreres, recolzades a les soques dels mateixos peus, estarà condicionada pel relleu: quan major sigui el pendent del terreny, major haurà de ser el seu nombre.
Creació de cordons de contenció amb les restes de la brancada de la vegetació cremada. Aquestes es distribuiran principalment a les zones de menor pendent seguint les corbes de nivell o s’utilitzaran com a defenses auxiliars per a les barreres de contenció situades als terrenys amb més pendent.
Plantacions destinades a restaurar la coberta vegetal.
Construcció de trampes de sediments i realització de dragats a les rescloses dels torrents on es realitzen intervencions.
Tala i retirada dels peus cremats d’alzines, roures i d’altres espècies arbòries i arbustives que regeneren de soca per tal d’afavorir el seu rebrot.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2005
Data de finalització: 07/03/2006
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Sant Llorenç Savall
Unitats de treball: 1,00 km
Inversió econòmica: 91.234,00 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Empresa/es d'inserció social

L'Associació, Centre de Formació i Prevenció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies