Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Valorització de la biomassa per a la seva utilització com a combustible de calderes, al Parc Natural del Montseny (1a fase: realització de proves pilot)

Valorització de la biomassa per a la seva utilització com a combustible de calderes, al Parc Natural del Montseny (1a fase: realització de proves pilot)

Detall de l’estella obtinguda. Gener 2011

Objectius:

Determinar els mètodes de gestió forestal més adequats en funció del tipus de bosc existent i de les seves característiques (topografia, accessibilitat, etc)

Determinar els rendiments i costos de les actuacions forestals planificades, avaluant mètodes diversos i diferent maquinària

Valorització de la biomassa per a la seva utilització com a combustible de calderes (1a fase: realització de proves pilot)

Conèixer la millor metodologia a seguir i els costos derivats dels processos d’assecat, transport i consum de la biomassa, caracteritzant el poder calorífic i rendiment de cada tipus d’estella

Assessorar a la propietat en matèria de venda del producte (biomassa) i recerca de mercat per vendre els excedents d’estella generats

Gestionar els boscos de la zona, conduint-los cap a estructures més estables, amb menys combustible i més defensables davant de pertorbacions com els incendis forestals

Treballar per la prevenció d’incendis forestals, amb la realització de la secció de servei de les pistes principals i l’eliminació de les restes vegetals procedents de les actuacions forestals

Instal.lar una xarxa de distribució de calor amb una caldera de biomassa al municipi del Brull, que s’alimentarà de l’estella generada amb la gestió forestal planificada

Actuacions previstes:

Realitzar proves pilot per determinar els rendiments i costos d’extracció de la biomassa, repartint 16,2 ha d’actuació entre diferents tipus de bosc i topografia

Realitzar el seguiment tècnic de totes les actuacions planificades

Realitzar proves pilot pel processat de la biomassa resultant dels treballs de les proves pilot (assecat i ús), per definir la millor gestió per a l’obtenció d’un producte de qualitat

Realitzar el seguiment tècnic pel control de la qualitat de l’estella generada (granulometria, percentatge d’humitat i poder calorífic)

Extendre els mètodes de gestió més adequats i més rentables a una superfície de bosc més àmplia, de 70 ha aproximadament i repartida entre els municipis que formen part de l’ADF Montseny Ponent (actuació que quedarà detallada en un segon projecte)

Completar la insl.lació de xarxa de dsitribució de calor a construir per l’ajuntament del Brull, que donarà servei de calefacció i aigua calenta a l’ajuntament, església, centre d’informació del Parc i futura escola bressol municipal

Els boscos del Montseny eren, antigament, una font d’energia tèrmica molt utilitzada, essent el carboneig, l’aprofitament de la fusta per l’elaboració de carbó, una de les activitats forestals més esteses. A més, els boscos també eren aprofitats per fer fusta per a la construcció, i per la fabricació d’eines de treball de camp. Però el canvi de necessitats energètiques, el manteniment del preu de la fusta, i l’augment dels costos de la mà d’obra, ha provocat un abandonament generalitzat en la gestió de gran part dels boscos de
Catalunya. Com a conseqüència, els boscos del Montseny presenten una elevada densitat d’arbres, amb una estructura dominant de diàmetres petits i un sotabosc ben desenvolupat, fet que implica una elevada càrrega potencial de combustible i, per tant, un risc d’incendi associat elevat.

L’aprofitament de fusta com a font d’energia va ser substituït pels combustibles fòssils, amb un preu a l’alça durant els darrers anys i uns costos ambientals cada dia més qüestionats. Per aquests motius, hi ha una sèrie de compromisos internacionals per fomentar l’ús de les energies renovables, entre elles la biomassa. D’uns anys ençà s’han anat desenvolupant diversos projectes d’instal.lació de calderes de biomassa, planificant la gestió dels boscos propers com a eina de subministrament de matèria primera. L’ADF Montseny Ponent s’ha plantejat com a repte de futur l’ús energètic tèrmic de la biomassa, tant per fomentar la gestió dels boscos del seu àmbit de treball, com per fomentar l’ús d’energies alternatives de futur. Cal, per tant, analitzar els diversos interessos que convergeixen en la gestió dels boscos, fixar els objectius tenint en compte les diferents components d’una estructura d’aprofitament sostenible de la biomassa d’origen forestal, actualitzar l’estat de la qüestió i deduir-ne les actuacions de futur a considerar en una estratègia global d’equilibri dels boscos.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2010
Data de finalització: 28/11/2011
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Aiguafreda, El Brull, Seva
Unitats de treball: 17,00 ha
Inversió econòmica: 78.689,40 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

E2Estudis

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies