Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Obres de millora del camí dels Munts a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Obres de millora del camí dels Munts a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Adaptació del ferm del camí dels Munts. Maig 2007

Objectius:
Millorar el ferm del camí per facilitar l’accés amb vehicle, mitjançant la pavimentació del camí amb una capa de 15 cm de formigó sec compactat.
Millorar els accessos de cara a la prevenció i extinció d’incendis.

Actuacions:
Moviment de terres. El moviment de terres consisteix en la neteja, refí i piconatge de l’actual esplanada, en els trams no formigonats.
Col·locació de la capa base. Refríatge i piconatge d’una capa base de tot-u artificial compactat al 98% del PM, amb un gruix no inferior a 15 cm, en tots els trams no formigonats, mantenint l’amplada útil mitjana de 3,5 m.
Ferms i paviments. Sobre la base de tot-u es realitzarà una llosa de formigó sec compactat d’un gruix no inferior als 15 cm. En total es formigonaran 2.408 metres lineals i es mantindrà una amplada útil de 3,5 m.

Els Plans de prevenció d’incendis defineixen una xarxa viària bàsica que cal mantenir en un estat òptim de conservació per garantir l’accés dels mitjans d’extinció en cas d’un incendi forestal. En aquest espai, hi ha tres camins importants des del punt de vista de l’accessibilitat que requereixen d’obres per tal d’assegurar el seu manteniment i fer-los transitables.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2005
Data de finalització: 07/03/2006
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Tavèrnoles
Unitats de treball: 2,41 km
Inversió econòmica: 141.069,26 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Obres i Paviments Bou, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies