Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Recuperació d’un tram del Riu Foix, al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (Fase 3)

Recuperació d’un tram del Riu Foix, al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (Fase 3)

Treballs d’eliminació manual de canya amb motodesbrossadora. Novembre 2009

Objectius:

Eliminar i/o reduir la vegetació al•lòctona present en el tram de treball.

Regenerar les comunitats naturals de ribera pròpies de la zona en el tram de treball.

Potenciar l’efecte de corredor biològic en un indret on el riu i la seva llera pateixen un cert grau de transformació.

Consolidar les actuacions de recuperació del riu Foix realitzades el 2007
Eliminació dels impactes a la llera del riu, amb la retirada manual i l’eliminació de totes les deixalles i materials que han estat abocats al riu o bé arrossegats per l’aigua.

Eliminació i/o reducció de la vegetació invasiva i al•lòctona, especialment canyars i ailants, i estabilització dels talussos amb plantacions de vegetació autòctona.

Restauració de les comunitats naturals de ribera, millorant l’estructura i composició dels boscos de ribera existents.

Manteniment de les comunitats naturals de ribera, realitzat durant el primer any després de les actuacions.

Actuacions previstes:

El riu Foix, el curs d’aigua més important de la comarca de l’Alt Penedès, ha patit una important pressió humana al llarg del temps. Tot i això, en determinats indrets encara es conserva una vegetació de ribera interessant i potencialment millorable si es realitzen treballs de restauració com els planificats en aquest projecte.

Un cop realitzats els treballs planificats, dirigits a potenciar els boscos de ribera propis d’aquesta zona, s’estudiarà la regulació de l’ús públic amb la creació d’un itinerari naturalístic per donar a conèixer el riu Foix i els boscos de ribera als visitants d’aquest indret.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2009
Data de finalització: 31/03/2010
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Santa Margarida i els Monjos
Unitats de treball: 1.300,00 m
Inversió econòmica: 55.400,88 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Forestals del Garraf SCCL. FOGA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies